Viện Khoa học Công nghệ Sáng tạo Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Institute of Creative Technology and Science (gọi tắt là VICT) là đơn vị trực thuộc Hiệp hội những người Lao động sáng tạo Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ, hoạt động theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Viện được thành lập tại quyết định số 1508-QĐ-TC ngày 15/8/2018 của Chủ tịch Hiệp hội những người lao động Sáng tạo Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-1989 ngày 29/10/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Địa chỉ:
- Trụ sở Viện: LK9-38 Tổng cục 5– BCA, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. 
- Văn phòng giao dịch: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức năng
Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đào tạo,chuyển giao khoa học công nghệ, thực hiện các chương trình dịch vụ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động:
Liên danh liên kết, hợp tác với các cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước để: - Nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, đề án, dự án trong các lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tự động hóa, công nghiệp mỏ, năng lượng, khoáng sản, xử lý môi trường và nguồn nước.
- Dịch vụ KH&CN, tư vấn, liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
Hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.


Cơ cấu tổ chức của Viện gồm:
- Hội đồng quản lý Viện - Hội đồng Cố vấn
- Hội đồng Khoa học
- Hội đồng Bảo trợ
- Ban lãnh đạo điều hành Viện
- Các phòng ban chức năng: Văn phòng, Phòng Quản lý đề tài và NCKH,Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Chuyển giao Công nghệ.
- Cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học công nghệ: Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc kế, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Sinh hóa, Trung tâm Truyền thông và tổ chức sự kiện, Ban quản lý dự án nghiên cứu và phát triển trường học thông minh, cơ sở đào tạo tại Tuyên Quang, cơ sở nghiên cứu sản xuất thảo dược tại Hòa Bình.

Viện Khoa học Công nghệ Sáng tạo Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Institute of Creative Technology and Science (gọi tắt là VICT) là đơn vị trực thuộc Hiệp hội những người Lao động sáng tạo Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ, hoạt động theo Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.


Viện được thành lập tại quyết định số 1508-QĐ-TC ngày 15/8/2018 của Chủ tịch Hiệp hội những người lao động Sáng tạo Việt Nam và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A-1989 ngày 29/10/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Địa chỉ

- Trụ sở Viện: LK9-38 Tổng cục 5– BCA, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. 


- Văn phòng giao dịch: 134 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm và các cán bộ có trình độ chuyên môn tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, đào tạo,chuyển giao khoa học công nghệ, thực hiện các chương trình dịch vụ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lĩnh vực hoạt động

Liên danh liên kết, hợp tác với các cơ quan, cá nhân trong và ngoài nước để: 

- Nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài, đề án, dự án trong các lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tự động hóa, công nghiệp mỏ, năng lượng, khoáng sản, xử lý môi trường và nguồn nước.

- Dịch vụ KH&CN, tư vấn, liên kết đào tạo, chuyển giao công nghệ, tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, phổ biến kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

Hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Cơ cấu tổ chức của viện gồm

- Hội đồng quản lý Viện - Hội đồng Cố vấn

- Hội đồng Khoa học

- Hội đồng Bảo trợ

- Ban lãnh đạo điều hành Viện

- Các phòng ban chức năng: Văn phòng, Phòng Quản lý đề tài và NCKH,Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Chuyển giao Công nghệ.

- Cơ sở đào tạo nghiên cứu khoa học công nghệ: Trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc kế, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Sinh hóa, Trung tâm Truyền thông và tổ chức sự kiện, Ban quản lý dự án nghiên cứu và phát triển trường học thông minh, cơ sở đào tạo tại Tuyên Quang, cơ sở nghiên cứu sản xuất thảo dược tại Hòa Bình.